ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆ | The Proverb in Kannada Expansion

Dear friends, if you are searching for ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆ PDF / The Proverb in Kannada Expansion PDF but you didn’t find it anywhere so don’t worry you are on the right page. In this article, we have provided a direct download link for Kannada Proverb with Explanation PDF to help you. In this post, we have added the collection of the most popular proverbs in Kannada translation.
ಅನುವಾದವು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿನ ಪದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಲಿಪ್ಯಂತರಣವು ಪದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಗ್ರಹವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಗಾದೆಗಳಿಗೆ ಎರಡನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ.

ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆ PDF | The Proverb in Kannada Expansion PDF

ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರು ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗದು

English transliteration: Ve-da sulla-da-ru Gaa-de sulla-ga-du
English translation: Religious beliefs may go wrong, but not a proverb

ಕುಂಬಾರನಿಗೆ ವರುಷ, ದೊಣ್ಣೆಗೆ ನಿಮಿಷ

English transliteration: Kum-ba-ra-ni-ge va-ru-sha, donne-ge ni-mi-sha
English translation: Things will take years to create, but minutes to destroy

ಕೋತಿ ಕೈಗೆ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ

English transliteration: Ko-thi Kai-ge Maa-ni-kya Ko-tta Haa-ge
English translation: Handing over precious stones to a monkey

ಮನಸಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗ

English transliteration: Mana-sid-dare Maar-ga
English translation: Where there is a will, there is a way
Here you can download the ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆ PDF / The Proverb in Kannada Expansion PDF by click on the link given below.

Leave a Comment