Surya Mandala Stotram Lyrics in English

Dear readers, here we are presenting Surya Mandala Stotram Lyrics in English PDF to all of you. Surya Mandala Stotram is a magical Vedic hymn that is dedicated to the Lord SuryaDeva. Surya Mandala Stotram can give so much positivity to you that you will feel energetic.
Surya Mandala Stotram can be used to get rid of any kind of chronic disease. If you are facing any kind of problem on your career front means you are having a hassle in earning your bread and butter then you should recite the Surya Mandala Stotram with full devotion.

Surya Mandala Stotram Lyrics in English PDF

Namostu Suryaya Sahasrarasmaye

Sahasrasakhanvitasambhavatmane

Sahasrayogodbhavabhavabhagine

Sahasrasankhyayugadharine Namah || 1 ||

Yanmandalam deepthikaram visalam,

Rathnaprabham theevramanadhi roopam,

Daridrya dukha kshaya karanam cha,

Punathu maam That savithur varenyam. || 2 ||

Yanmandalam devaganai supoojitham,

Viprai sthutham, bhavana mukthi kovidam,

Tham deva devam pranamami sooryam,

Punathu maam That savithur varenyam. || 3 ||

Yanmandalm jnanaganam thwagamyam,

Trilokhya poojyam trigunathma roopam,

Samastha thejo maya divya roopam,

Punathu maam That savithur varenyam. || 4 ||

Yanmandalam gudamathi prabodham,

Dharmasya vrudhim kuruthe jananaam,

Yath sarva papa kshaya karanam cha,

Punathu maam That savithur varenyam. || 5 ||

Yanmandalam vyadhi vinasa daksham,

Yadrug yaju sama su samprageetham,

Prakasitham yena cha bhoorbhuvaswa,

Punathu maam That savithur varenyam. || 6 ||

Yanmandalam veda vido vadanthi,

Gayanthi yascharana sidha sangha,

Yad yogino yoga jusham cha sangha,

Punathu maam That savithur varenyam. || 7 ||

Yanmandalam sarva janeshu poojitham,

Jyothischa kuryadiha marthya loke,

Yath kala kalpa kshaya karanam cha,

Punathu maam That savithur varenyam. || 8 ||

Yanmandalam viswa srujaam prasidham ,

Uthpathi raksha pralaya prgathbham,

Yasmin jagath samharethe akhilam cha,

Punathu maam That savithur varenyam. || 9 ||

Yanmandalam sarva jagathasya vishno,

Athmaa param dhama vishudha thathwam,

Sookshmantharai yoga padanugamyam,

Punathu maam That savithur varenyam. || 10 ||

Yanmandalm Veda padhopageetham,

Yad yoginaam yoga padhanu gamyam,

Thath sarva vedam pranamami suryam,

Punathu maam That savithur varenyam. || 11 ||

suryamandalasu stotram yah pathetsatatam narah |

sarvapapavisuddhatma suryaloke mahiyate ||

iti sri bhavisyottarapurane sri kr̥ṣnarjuna samvade suryamandala stotram |

You can download Surya Mandala Stotram Lyrics in English PDF by clicking on the following download button.

Leave a Comment