ಸೂರ್ಯ ಮಂಗಲಾಷ್ಟಕಂ | Surya Mandala Stotram

ಸೂರ್ಯ ಮಂಡಲ ಸ್ತೋತ್ರವು ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ಒಂದು ದೈವಿಕ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಮಂಡಲ ಅಷ್ಟಕಂ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆಯೋ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಆನಂದ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದಿದ್ದರೆ, ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪಠಿಸಿ. ಈ ಸ್ತೋತ್ರದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ.
ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿ, ನಾವು ಸೂರ್ಯ ಮಂಡಲ್ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಿಡಿಎಫ್ ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪಠಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಅಥವಾ ಸಿದ್ಧ ಸ್ತೋತ್ರವಿದೆ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಬೇಗನೆ ಸಂತಸಗೊಂಡು, ಪಠಿಸುವವರ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮಂಗಳಕರವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಯದೇವ್ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ.
 

Surya Mandala Stotram Lyrics in Kannada PDF

Here is the Surya Mandala Stotram meaning in Kannada –
ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಾಷ್ಟಕಂ
 
ಅಥ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಾಷ್ಟಕಮ್ ।
ನಮಃ ಸವಿತ್ರೇ ಜಗದೇಕಚಕ್ಷುಷೇ ಜಗತ್ಪ್ರಸೂತೀ ಸ್ಥಿತಿನಾಶಹೇತವೇ ।
ತ್ರಯೀಮಯಾಯ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಧಾರಿಣೇ ವಿರಂಚಿ ನಾರಾಯಣ ಶಂಕರಾತ್ಮನ್ ॥ 1 ॥
 
ಯನ್ಮಂಡಲಂ ದೀಪ್ತಿಕರಂ ವಿಶಾಲಂ ರತ್ನಪ್ರಭಂ ತೀವ್ರಮನಾದಿರೂಪಮ್ ।
ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖಕ್ಷಯಕಾರಣಂ ಚ ಪುನಾತು ಮಾಂ ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೇಣ್ಯಮ್ ॥ 2 ॥
 
ಯನ್ಮಂಡಲಂ ದೇವ ಗಣೈಃ ಸುಪೂಜಿತಂ ವಿಪ್ರೈಃ ಸ್ತುತಂ ಭಾವನಮುಕ್ತಿ ಕೋವಿದಮ್ ।
ತಂ ದೇವದೇವಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸೂರ್ಯಂ ಪುನಾತು ಮಾಂ ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೇಣ್ಯಮ್ ॥ 3 ॥
 
ಯನ್ಮಂಡಲಂ ಜ್ಞಾನಘನಂ ತ್ವಗಮ್ಯಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಪೂಜ್ಯಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮರೂಪಮ್ ।
ಸಮಸ್ತ ತೇಜೋಮಯ ದಿವ್ಯರೂಪಂ ಪುನಾತು ಮಾಂ ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೇಣ್ಯಮ್ ॥ 4 ॥
 
ಯನ್ಮಂಡಲಂ ಗೂಢಮತಿಪ್ರಬೋಧಂ ಧರ್ಮಸ್ಯ ವೃದ್ಧಿಂ ಕುರುತೇ ಜನಾನಾಮ್ ।
ಯತ್ಸರ್ವ ಪಾಪಕ್ಷಯಕಾರಣಂ ಚ ಪುನಾತು ಮಾಂ ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೇಣ್ಯಮ್ ॥ 5 ॥
 
ಯನ್ಮಂಡಲಂ ವ್ಯಾಧಿವಿನಾಶದಕ್ಷಂ ಯದೃಗ್ಯಜುಃ ಸಾಮಸು ಸಮ್ಪ್ರಗೀತಮ್ ।
ಪ್ರಕಾಶಿತಂ ಯೇನ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವಃ ಪುನಾತು ಮಾಂ ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೇಣ್ಯಮ್ ॥ 6 ॥
 
ಯನ್ಮಂಡಲಂ ವೇದವಿದೋ ವದನ್ತಿ ಗಾಯನ್ತಿ ಯಚ್ಚಾರಣ ಸಿದ್ಧಸಂಘಾಃ ।
ಯದ್ಯೋಗಿನೋ ಯೋಗಜುಷಾಂ ಚ ಸಂಘಾಃ ಪುನಾತು ಮಾಂ ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೇಣ್ಯಮ್ ॥ 7 ॥
 
ಯನ್ಮಂಡಲಂ ಸರ್ವಜನೇಷು ಪೂಜಿತಂ ಜ್ಯೋತಿಶ್ಚಕುರ್ಯಾದಿಹ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕೇ ।
ಯತ್ಕಾಲಕಲ್ಪಕ್ಷಯಕಾರಣಂ ಚ ಪುನಾತು ಮಾಂ ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೇಣ್ಯಮ್ ॥ 8 ॥
 
ಯನ್ಮಂಡಲಂ ವಿಶ್ವಸೃಜಂ ಪ್ರಸೀದಮುತ್ಪತ್ತಿರಕ್ಷಾ ಪ್ರಲಯಪ್ರಗಲ್ಭಮ್ ।
ಯಸ್ಮಿಂಜಗತ್ಸಂಹರತೇಽಖಿಲಂ ಚ ಪುನಾತು ಮಾಂ ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೇಣ್ಯಮ್ ॥ 9 ॥
 
ಯನ್ಮಂಡಲಂ ಸರ್ವಗತಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋರಾತ್ಮಾ ಪರಂ ಧಾಮ ವಿಶುದ್ಧತತ್ತ್ವಮ್ ।
ಸೂಕ್ಷ್ಮಾನ್ತರೈರ್ಯೋಗಪಥಾನುಗಮ್ಯೇ ಪುನಾತು ಮಾಂ ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೇಣ್ಯಮ್ ॥ 10 ॥
 
ಯನ್ಮಂಡಲಂ ವೇದವಿದೋ ವಿದನ್ತಿ ಗಾಯನ್ತಿ ತಚ್ಚಾರಣಸಿದ್ಧ ಸಂಘಾಃ ।
ಯನ್ಮಂಡಲಂ ವೇದವಿದೋ ಸ್ಮರನ್ತಿ ಪುನಾತು ಮಾಂ ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೇಣ್ಯಮ್ ॥ 11 ॥
 
ಯನ್ಮಂಡಲಂ ವೇದವಿದೋಪಗೀತಂ ಯದ್ಯೋಗಿನಾಂ ಯೋಗಪಥಾನುಗಮ್ಯಮ್ ।
ತತ್ಸರ್ವವೇದಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸೂರ್ಯಂ ಪುನಾತು ಮಾಂ ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೇಣ್ಯಮ್ ॥ 12 ॥
 
ಇತಿ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।
 

Benefits of Reciting Surya Mandala Stotram

  • ಈ ಸ್ತೋತ್ರದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನೀವು ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
  • ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಬಹುದು.
  • ಸೂರ್ಯ ಮಂಡಲ ಸ್ತೋತ್ರದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.
  • ಈ ಸ್ತೋತ್ರವು ಸೂರ್ಯನ ಮಹಾದಶ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ದಶದಲ್ಲೂ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
  • ಈ ಸ್ತೋತ್ರವು ಸೂರ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಖಚಿತವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

 
You may also like :

 
You can download the Surya Mandala Stotram in Kannada PDF by clicking on the following download button.
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮಂಡಲ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.

Leave a Comment