श्री सत्यनारायण अष्टोत्तर शतनामावली | Satyanarayana Ashtottara Shatanamavali

श्रीसत्यनारायणाष्टोत्तरशतनामावली | श्री सत्यनारायण अष्टोत्तर शतनामावली | Satyanarayana Ashtottara Shatanamavali PDF
ॐ सत्यदेवाय नमः ।
ॐ सत्यात्मने नमः ।
ॐ सत्यभूताय नमः ।
ॐ सत्यपुरुषाय नमः ।
ॐ सत्यनाथाय नमः ।
ॐ सत्यसाक्षिणे नमः ।
ॐ सत्ययोगाय नमः ।
ॐ सत्यज्ञानाय नमः ।
ॐ सत्यज्ञानप्रियाय नमः । ९
ॐ सत्यनिधये नमः ।
ॐ सत्यसम्भवाय नमः ।
ॐ सत्यप्रभुवे नमः ।
ॐ सत्येश्वराय नमः ।
ॐ सत्यकर्मणे नमः ।
ॐ सत्यपवित्राय नमः ।
ॐ सत्यमंगलाय नमः ।
ॐ सत्यगर्भाय नमः ।
ॐ सत्यप्रजापतये नमः । १८
ॐ सत्यविक्रमाय नमः ।
ॐ सत्यसिद्धाय नमः ।
ॐ सत्याच्युताय नमः ।
ॐ सत्यवीराय नमः ।
ॐ सत्यबोधाय नमः ।
ॐ सत्यधर्माय नमः ।
ॐ सत्याग्रजाय नमः ।
ॐ सत्यसंतुष्टाय नमः ।
ॐ सत्यवराहाय नमः । २७
ॐ सत्यपारायणाय नमः ।
ॐ सत्यपूर्णाय नमः ।
ॐ सत्यौषधाय नमः ।
ॐ सत्यशाश्वताय नमः ।
ॐ सत्यप्रवर्धनाय नमः ।
ॐ सत्यविभवे नमः ।
ॐ सत्यज्येष्ठाय नमः ।
ॐ सत्यश्रेष्ठाय नमः ।
ॐ सत्यविक्रमिणे नमः । ३६
ॐ सत्यधन्विने नमः ।
ॐ सत्यमेधाय नमः ।
ॐ सत्याधीशाय नमः ।
ॐ सत्यक्रतवे नमः ।
ॐ सत्यकालाय नमः ।
ॐ सत्यवत्सलाय नमः ।
ॐ सत्यवसवे नमः ।
ॐ सत्यमेघाय नमः ।
ॐ सत्यरुद्राय नमः । ४५
ॐ सत्यब्रह्मणे नमः ।
ॐ सत्यामृताय नमः ।
ॐ सत्यवेदाङ्गाय नमः ।
ॐ सत्यचतुरात्मने नमः ।
ॐ सत्यभोक्त्रे नमः ।
ॐ सत्यशुचये नमः ।
ॐ सत्यार्जिताय नमः ।
ॐ सत्येंद्राय नमः ।
ॐ सत्यसंगराय नमः । ५४
ॐ सत्यस्वर्गाय नमः ।
ॐ सत्यनियमाय नमः ।
ॐ सत्यमेधाय नमः ।
ॐ सत्यवेद्याय नमः ।
ॐ सत्यपीयूषाय नमः ।
ॐ सत्यमायाय नमः ।
ॐ सत्यमोहाय नमः ।
ॐ सत्यसुरानंदाय नमः ।
ॐ सत्यसागराय नमः । ६३
ॐ सत्यतपसे नमः ।
ॐ सत्यसिंहाय नमः ।
ॐ सत्यमृगाय नमः ।
ॐ सत्यलोकपालकाय नमः ।
ॐ सत्यस्थिताय नमः ।
ॐ सत्यदिक्पालकाय नमः ।
ॐ सत्यधनुर्धराय नमः ।
ॐ सत्याम्बुजाय नमः ।
ॐ सत्यवाक्याय नमः । ७२
ॐ सत्यगुरवे नमः ।
ॐ सत्यन्यायाय नमः ।
ॐ सत्यसाक्षिणे नमः ।
ॐ सत्यसंवृताय नमः ।
ॐ सत्यसम्प्रदाय नमः ।
ॐ सत्यवह्नये नमः ।
ॐ सत्यवायुवे नमः ।
ॐ सत्यशिखराय नमः ।
ॐ सत्यानंदाय नमः । ८१
ॐ सत्याधिराजाय नमः ।
ॐ सत्यश्रीपादाय नमः ।
ॐ सत्यगुह्याय नमः ।
ॐ सत्योदराय नमः ।
ॐ सत्यहृदयाय नमः ।
ॐ सत्यकमलाय नमः ।
ॐ सत्यनालाय नमः ।
ॐ सत्यहस्ताय नमः ।
ॐ सत्यबाहवे नमः । ९०
ॐ सत्यमुखाय नमः ।
ॐ सत्यजिह्वाय नमः ।
ॐ सत्यदौंष्ट्राय नमः ।
ॐ सत्यनासिकाय नमः ।
ॐ सत्यश्रोत्राय नमः ।
ॐ सत्यचक्षसे नमः ।
ॐ सत्यशिरसे नमः ।
ॐ सत्यमुकुटाय नमः ।
ॐ सत्याम्बराय नमः । ९९
ॐ सत्याभरणाय नमः ।
ॐ सत्यायुधाय नमः ।
ॐ सत्यश्रीवल्लभाय नमः ।
ॐ सत्यगुप्ताय नमः ।
ॐ सत्यपुष्कराय नमः ।
ॐ सत्याध्रिदाय नमः ।
ॐ सत्यभामावतारकाय नमः ।
ॐ सत्यगृहरूपिणे नमः ।
ॐ सत्यप्रहरणायुधाय नमः । १०८
॥ इति श्रीसत्यनारायणाष्टोत्तरशतनामावलिः ॥

Leave a Comment