ప్రదోష స్తోత్రమ్ | Pradosha Stotram

Dear readers, here we are offering Pradosha Stotram in Telugu PDF to all of you. The Pradosh Vrat is very beneficial for those who are looking for a solution to the problems that they are faced with for plenty of time. ప్రదోష స్తోత్రం అనేది శివునికి అంకితం చేయబడిన అద్భుతమైన శ్లోకాలలో ఒకటి మరియు ప్రదోష ఉపవాసం రోజు. ప్రదోష వ్రతం హిందూ మతంలో
చాలా ముఖ్యమైన ఉపవాస దినం. ఈ మాసంలోని ప్రతి త్రయోదశి తిథి నాడు ఈ ఉపవాసం ఆచరిస్తారు. ఏకాదశి రోజున ఉపవాసం పాటించేవారు చాలా మంది ఉన్నారు, అయితే త్రయోదశి ప్రదోష వ్రతం కూడా విశ్వంలోని అత్యున్నత దేవతలలో ఒకరైన శివుని భక్తులలో బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది.

Pradosha Stotram Lyrics in Telugu PDF

జయ దేవ జగన్నాథ జయ శఙ్కర శాశ్వత ।

జయ సర్వసురాధ్యక్ష జయ సర్వసురార్చిత ॥ ౧ ॥

జయ సర్వగుణాతీత జయ సర్వవరప్రద ॥

జయ నిత్య నిరాధార జయ విశ్వమ్భరావ్యయ ॥ ౨ ॥

జయ విశ్వైకవన్ద్యేశ జయ నాగేన్ద్రభూషణ ।

జయ గౌరీపతే శమ్భో జయ చన్ద్రార్ధశేఖర ॥ ౩ ॥

జయ కోఠ్యర్కసఙ్కాశ జయానన్తగుణాశ్రయ ।

జయ భద్ర విరూపాక్ష జయాచిన్త్య నిరఞ్జన ॥ ౪ ॥

జయ నాథ కృపాసిన్ధో జయ భక్తార్తిభఞ్జన ।

జయ దుస్తరసంసారసాగరోత్తారణ ప్రభో ॥ ౫ ॥

ప్రసీద మే మహాదేవ సంసారార్తస్య ఖిద్యతః ।

సర్వపాపక్షయం కృత్వా రక్ష మాం పరమేశ్వర ॥ ౬ ॥

మహాదారిద్ర్యమగ్నస్య మహాపాపహతస్య చ ॥

మహాశోకనివిష్టస్య మహారోగాతురస్య చ ॥ ౭ ॥

ఋణభారపరీతస్య దహ్యమానస్య కర్మభిః ॥

గ్రహైఃప్రపీడ్యమానస్య ప్రసీద మమ శఙ్కర ॥ ౮ ॥

దరిద్రః ప్రార్థయేద్దేవం ప్రదోషే గిరిజాపతిమ్ ॥

అర్థాఢ్యో వాఽథ రాజా వా ప్రార్థయేద్దేవమీశ్వరమ్ ॥ ౯ ॥

దీర్ఘమాయుః సదారోగ్యం కోశవృద్ధిర్బలోన్నతిః ॥

మమాస్తు నిత్యమానన్దః ప్రసాదాత్తవ శఙ్కర ॥ ౧౦ ॥

శత్రవః సంక్షయం యాన్తు ప్రసీదన్తు మమ ప్రజాః ॥

నశ్యన్తు దస్యవో రాష్ట్రే జనాః సన్తు నిరాపదః ॥ ౧౧ ॥

దుర్భిక్షమారిసన్తాపాః శమం యాన్తు మహీతలే ॥

సర్వసస్యసమృద్ధిశ్చ భూయాత్సుఖమయా దిశః ॥ ౧౨ ॥

ఏవమారాధయేద్దేవం పూజాన్తే గిరిజాపతిమ్ ॥

బ్రాహ్మణాన్భోజయేత్ పశ్చాద్దక్షిణాభిశ్చ పూజయేత్ ॥ ౧౩ ॥

సర్వపాపక్షయకరీ సర్వరోగనివారణీ ।

శివపూజా మయాఽఽఖ్యాతా సర్వాభీష్టఫలప్రదా ॥ ౧౪ ॥

ఇతి ప్రదోషస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

You may also like:

You can download Pradosha Stotram in Telugu PDF by clicking on the following download button.

Leave a Comment