Pancha Mukha Hanumath Kavacham

Dear readers, here we are offering Pancha Mukha Hanumath Kavacham in Telugu PDF to you. Pancha Mukha Hanumath Kavacham is one of the most magnificent hymns dedicated to Lord Pancha Mukha Hanuman. Pancha Mukha Hanumana is one of the forms of Lord Hanumana.
Lord Hanuman is the deity of power, strength, and wisdom. If you have any kind of fear in your life and want overcome form it then you should definitely recite the Pancha Mukha Hanumath Kavacham with proper procedure. If you do so then you will seek the blessing of Lord Hanuman.

Pancha Mukha Hanumath Kavacham Lyrics in Telugu PDF

॥ శ్రీగణేశాయ నమః ॥

॥ శ్రీఉమామహేశ్వరాభ్యాం నమః ॥

॥ శ్రీసీతారామచన్ద్రాభ్యాం నమః ॥

॥ శ్రీపఞ్చవదనాయాఞ్జనేయాయ నమః ॥

అథ శ్రీపఞ్చముఖీహనుమత్కవచప్రారమ్భః ॥

శ్రీపార్వత్యువాచ ।

సదాశివ వరస్వామిఞ్జ్ఞానద ప్రియకారకః ।

కవచాది మయా సర్వం దేవానాం సంశ్రుతం ప్రియ ॥ ౧ ॥

ఇదానీం శ్రోతుమిచ్ఛామి కవచం కరుణానిధే ।

వాయుసూనోర్వరం యేన నాన్యదన్వేషితం భవేత్ ।

సాధకానాం చ సర్వస్వం హనుమత్ప్రీతి వర్ద్ధనమ్ ॥ ౨ ॥

శ్రీశివ ఉవాచ ।

దేవేశి దీర్ఘనయనే దీక్షాదీప్తకలేవరే ।

మాం పృచ్ఛసి వరారోహే న కస్యాపి మయోదితమ్ ॥ ౩ ॥

కథం వాచ్యం హనుమతః కవచం కల్పపాదపమ్ ।

స్రీరూపా త్వమిదం నానాకుటమణ్డితవిగ్రహమ్ ॥ ౪ ॥

గహ్వరం గురుగమ్యం చ యత్ర కుత్ర వదిష్యసి ।

తేన ప్రత్యుత పాపాని జాయన్తే గజగామిని ॥ ౫ ॥

అతఏవ మహేశాని నో వాచ్యం కవచం ప్రియే ॥ ౬ ॥

శ్రీపార్వత్యువాచ ।

వదాన్యస్య వచోనేదం నాదేయం జగతీతలే ।

స్వం వదాన్యావధిః ప్రాణనాథో మే ప్రియకృత్సదా ॥ ౭ ॥

మహ్యం చ కిం న దత్తం తే తదిదానీం వదామ్యహమ ।

గణపం శాక్త సౌరే చ శైవం వైష్ణవముత్తమమ్ ॥ ౮ ॥

మన్త్రయన్త్రాదిజాలం హి మహ్యం సామాన్యతస్త్వయా ।

దత్తం విశేషతో యద్యత్తత్సర్వం కథయామి తే ॥ ౯ ॥

శ్రీరామ తారకో మన్త్రః కోదణ్డస్యాపి మే ప్రియః ।

నృహరేః సామరాజో హి కాలికాద్యాః ప్రియంవద ॥ ౧౦ ॥

దశావిద్యావిశేషేణ షోడశీమన్త్రనాయికాః ।

దక్షిణామూర్తిసంజ్ఞోఽన్యో మన్త్రరాజో ధరాపతే ॥ ౧౧ ॥

సహస్రార్జునకస్యాపి మన్త్రా యేఽన్యే హనూమతః ।

యే తే హ్యదేయా దేవేశ తేఽపి మహ్యం సమర్పితాః ॥ ౧౨ ॥

కిం బహూక్తేన గిరిశ ప్రేమయాన్త్రితచేతసా ।

అర్ధాఙ్గమపి మహ్యం తే దత్తం కిం తే వదామ్యహమ్ ।

స్త్రీరూపం మమ జీవేశ పూర్వం తు న విచారితమ్ ॥ ౧౩ ॥

శ్రీశివ ఉవాచ ।

సత్యం సత్యం వరారోహే సర్వం దత్తం మయా తవ ।

పరం తు గిరిజే తుభ్యం కథ్యతే శ్రుణు సామ్ప్రతమ్ ॥ ౧౪ ॥

కలౌ పాఖణ్డబహులా నానావేషధరా నరాః ।

జ్ఞానహీనా లుబ్ధకాశ్చ వర్ణాశ్రమబహిష్కృతాః ॥ ౧౫ ॥

వైష్ణవత్వేన విఖ్యాతాః శైవత్వేన వరానన ।

శాక్తత్వేన చ దేవేశి సౌరత్వేనేతరే జనాః ॥ ౧౬ ॥

గాణపత్వేన గిరిజే శాస్త్రజ్ఞానబహిష్కృతాః ।

గురుత్వేన సమాఖ్యాతా విచరిష్యన్తి భూతలే ॥ ౧౭ ॥

తే శిష్యసఙ్గ్రహం కర్తుముద్యుక్తా యత్ర కుత్రాచిత్ ।

మన్త్రాద్యుచ్చారణే తేషాం నాస్తి సామర్థ్యమమ్బికే ॥ ౧౮ ॥

తచ్ఛిష్యాణాం చ గిరిజే తథాపి జగతీతలే ।

పఠన్తి పాఠయిష్యతి విప్రద్వేషపరాః సదా ॥ ౧౯ ॥

ద్విజద్వేషపరాణాం హి నరకే పతనం ధువమ్ ।

ప్రకృతం వచ్మి గిరిజే యన్మయా పూర్వమీరితమ్ ॥ ౨౦ ॥

నానారూపమిదం నానాకూటమణ్డితవిగ్రహమ్ ।

తత్రోత్తరం మహేశానే శృణు యత్నేన సామ్ప్రతమ్ ॥ ౨౧ ॥

తుభ్యం మయా యదా దేవి వక్తవ్యం కవచం శుభమ్ ।

నానాకూటమయం పశ్చాత్త్వయాఽపి ప్రేమతః ప్రియమ్ ॥ ౨౨ ॥

వక్తవ్యం కత్రచిత్తత్తు భువనే విచరిష్యతి ।

విశ్వాన్తఃపాతినాం భద్రే యది పుణ్యవతాం సతామ్ ॥ ౨౩ ॥

సత్సమ్ప్రదాయశుద్ధానాం దీక్షామన్త్రవతాం ప్రియే ।

బ్రాహ్మణాః క్షత్రియా వైశ్యా విశేషేణ వరాననే ॥ ౨౪ ॥

ఉచారణే సమర్థానాం శాస్త్రనిష్ఠావతాం సదా ।

హస్తాగతం భవేద్భద్రే తదా తే పుణ్యముత్తమమ్ ॥ ౨౫ ॥

అన్యథా శూద్రజాతీనాం పూర్వోక్తానాం మహేశ్వరి ।

ముఖశుద్ధివిహీనానాం దామ్భికానాం సురేశ్వరి ॥ ౨౬ ॥

యదా హస్తగతం తత్స్యాత్తదా పాపం మహత్తవ ।

తస్మాద్విచార్యదేవేశి హ్యధికారిణమమ్బికే ॥ ౨౭ ॥

వక్తవ్యం నాత్ర సన్దేహో హ్యన్యథా నిరయం వ్రజేత్ ।

కిం కర్తవ్యం మయా తుభ్యముచ్యతే ప్రేమతః ప్రియే ।

త్వయాపీదం విశేషేణ గేపనీయం స్వయోనివత్ ॥ ౨౮ ॥

ఓం శ్రీ పఞ్చవదనాయాఞ్జనేయాయ నమః । ఓం అస్య శ్రీ

పఞ్చముఖహనుమన్మన్త్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః ।

గాయత్రీఛన్దః । పఞ్చముఖవిరాట్ హనుమాన్దేవతా । హ్రీం బీజమ్ ।

శ్రీం శక్తిః । క్రౌం కీలకమ్ । క్రూం కవచమ్ । క్రైం అస్త్రాయ ఫట్ ।

ఇతి దిగ్బన్ధః । శ్రీ గరుడ ఉవాచ ।

అథ ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి శృణుసర్వాఙ్గసున్దరి ।

యత్కృతం దేవదేవేన ధ్యానం హనుమతః ప్రియమ్ ॥ ౧ ॥

పఞ్చవక్త్రం మహాభీమం త్రిపఞ్చనయనైర్యుతమ్ ।

బాహుభిర్దశభిర్యుక్తం సర్వకామార్థసిద్ధిదమ్ ॥ ౨ ॥

పూర్వం తు వానరం వక్త్రం కోటిసూర్యసమప్రభమ్ ।

దన్ష్ట్రాకరాలవదనం భృకుటీకుటిలేక్షణమ్ ॥ ౩ ॥

అస్యైవ దక్షిణం వక్త్రం నారసింహం మహాద్భుతమ్ ।

అత్యుగ్రతేజోవపుషం భీషణం భయనాశనమ్ ॥ ౪ ॥

పశ్చిమం గారుడం వక్త్రం వక్రతుణ్డం మహాబలమ్ ॥

సర్వనాగప్రశమనం విషభూతాదికృన్తనమ్ ॥ ౫ ॥

ఉత్తరం సౌకరం వక్త్రం కృష్ణం దీప్తం నభోపమమ్ ।

పాతాలసింహవేతాలజ్వరరోగాదికృన్తనమ్ ॥ ౬ ॥

ఊర్ధ్వం హయాననం ఘోరం దానవాన్తకరం పరమ్ ।

యేన వక్త్రేణ విప్రేన్ద్ర తారకాఖ్యం మహాసురమ్ ॥ ౭ ॥

జఘాన శరణం తత్స్యాత్సర్వశత్రుహరం పరమ్ ।

ధ్యాత్వా పఞ్చముఖం రుద్రం హనుమన్తం దయానిధిమ్ ॥ ౮ ॥

ఖడ్గం త్రిశూలం ఖట్వాఙ్గం పాశమఙ్కుశపర్వతమ్ ।

ముష్టిం కౌమోదకీం వృక్షం ధారయన్తం కమణ్డలుమ్ ॥ ౯ ॥

భిన్దిపాలం జ్ఞానముద్రాం దశభిర్మునిపుఙ్గవమ్ ।

ఏతాన్యాయుధజాలాని ధారయన్తం భజామ్యహమ్ ॥ ౧౦ ॥

ప్రేతాసనోపవిష్టం తం సర్వాభరణభూషితమ్ ।

దివ్యమాల్యామ్బరధరం దివ్యగన్ధానులేపనమ్ ॥ ౧౧ ॥

సర్వాశ్చర్యమయం దేవం హనుమద్విశ్వతోముఖమ్ ।

పఞ్చాస్యమచ్యుతమనేకవిచిత్రవర్ణవక్త్రం

శశాఙ్కశిఖరం కపిరాజవర్యమ ।

పీతామ్బరాదిముకుటైరూపశోభితాఙ్గం

పిఙ్గాక్షమాద్యమనిశం మనసా స్మరామి ॥ ౧౨ ॥

మర్కటేశం మహోత్సాహం సర్వశత్రుహరం పరమ్ ।

శత్రు సంహర మాం రక్ష శ్రీమన్నాపదముద్ధర ॥ ౧౩ ॥

ఓం హరిమర్కట మర్కట మన్త్రమిదం

పరిలిఖ్యతి లిఖ్యతి వామతలే ।

యది నశ్యతి నశ్యతి శత్రుకులం

యది ముఞ్చతి ముఞ్చతి వామలతా ॥ ౧౪ ॥

ఓం హరిమర్కటాయ స్వాహా ।

ఓం నమో భగవతే పఞ్చవదనాయ పూర్వకపిముఖాయ

సకలశత్రుసంహారకాయ స్వాహా ।

ఓం నమో భగవతే పఞ్చవదనాయ దక్షిణముఖాయ కరాలవదనాయ

నరసింహాయ సకలభూతప్రమథనాయ స్వాహా ।

ఓం నమో భగవతే పఞ్చవదనాయ పశ్చిమముఖాయ గరుడాననాయ

సకలవిషహరాయ స్వాహా ।

ఓం నమో భగవతే పఞ్చవదనాయోత్తరముఖాయాదివరాహాయ

సకలసమ్పత్కరాయ స్వాహా ।

ఓం నమో భగవతే పఞ్చవదనాయోర్ధ్వముఖాయ హయగ్రీవాయ

సకలజనవశఙ్కరాయ స్వాహా ।

ఓం అస్య శ్రీ పఞ్చముఖహనుమన్మన్త్రస్య శ్రీరామచన్ద్ర

ఋషిః । అనుష్టుప్ఛన్దః । పఞ్చముఖవీరహనుమాన్ దేవతా ।

హనుమానితి బీజమ్ । వాయుపుత్ర ఇతి శక్తిః । అఞ్జనీసుత ఇతి కీలకమ్ ।

శ్రీరామదూతహనుమత్ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ।

ఇతి ఋష్యాదికం విన్యసేత్ ॥

ఓం అఞ్జనీసుతాయ అఙ్గుష్ఠాభ్యాం నమః ।

ఓం రుద్రమూర్తయే తర్జనీభ్యాం నమః ।

ఓం వాయుపుత్రాయ మధ్యమాభ్యాం నమః ।

ఓం అగ్నిగర్భాయ అనామికాభ్యాం నమః ।

ఓం రామదూతాయ కనిష్ఠికాభ్యాం నమః ।

ఓం పఞ్చముఖహనుమతే కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ।

ఇతి కరన్యాసః ॥

ఓం అఞ్జనీసుతాయ హృదయాయ నమః ।

ఓం రుద్రమూర్తయే శిరసే స్వాహా ।

ఓం వాయుపుత్రాయ శిఖాయై వషట్ ।

ఓం అగ్నిగర్భాయ కవచాయ హుమ్ ।

ఓం రామదూతాయ నేత్రత్రయాయ వౌషట్ ।

ఓం పఞ్చముఖహనుమతే అస్త్రాయ ఫట్ ।

పఞ్చముఖహనుమతే స్వాహా ।

ఇతి దిగ్బన్ధః ॥

అథ ధ్యానమ్ ।

వన్దే వానరనారసింహఖగరాట్క్రోడాశ్వవక్త్రాన్వితం

దివ్యాలఙ్కరణం త్రిపఞ్చనయనం దేదీప్యమానం రుచా ।

హస్తాబ్జైరసిఖేటపుస్తకసుధాకుమ్భాఙ్కుశాద్రిం హలం

ఖట్వాఙ్గం ఫణిభూరుహం దశభుజం సర్వారివీరాపహమ్ ।

అథ మన్త్రః ।

ఓం శ్రీరామదూతాయాఞ్జనేయాయ వాయుపుత్రాయ మహాబలపరాక్రమాయ

సీతాదుఃఖనివారణాయ లఙ్కాదహనకారణాయ మహాబలప్రచణ్డాయ

ఫాల్గునసఖాయ కోలాహలసకలబ్రహ్మాణ్డవిశ్వరూపాయ

సప్తసముద్రనిర్లఙ్ఘనాయ పిఙ్గలనయనాయామితవిక్రమాయ

సూర్యబిమ్బఫలసేవనాయ దుష్టనివారణాయ దృష్టినిరాలఙ్కృతాయ

సఞ్జీవినీసఞ్జీవితాఙ్గదలక్ష్మణమహాకపిసైన్యప్రాణదాయ

దశకణ్ఠవిధ్వంసనాయ రామేష్టాయ మహాఫాల్గునసఖాయ సీతాసహిత-

రామవరప్రదాయ షట్ప్రయోగాగమపఞ్చముఖవీరహనుమన్మన్త్రజపే వినియోగః ।

ఓం హరిమర్కటమర్కటాయ బంబంబంబంబం వౌషట్ స్వాహా ।

ఓం హరిమర్కటమర్కటాయ ఫంఫంఫంఫంఫం ఫట్ స్వాహా ।

ఓం హరిమర్కటమర్కటాయ ఖేంఖేంఖేంఖేంఖేం మారణాయ స్వాహా ।

ఓం హరిమర్కటమర్కటాయ లుంలుంలుంలుంలుం ఆకర్షితసకలసమ్పత్కరాయ స్వాహా ।

ఓం హరిమర్కటమర్కటాయ ధంధంధంధంధం శత్రుస్తమ్భనాయ స్వాహా ।

ఓం టంటంటంటంటం కూర్మమూర్తయే పఞ్చముఖవీరహనుమతే

పరయన్త్రపరతన్త్రోచ్చాటనాయ స్వాహా ।

ఓం కంఖంగంఘంఙం చంఛంజంఝంఞం టంఠండంఢంణం

తంథందంధంనం పంఫంబంభంమం యంరంలంవం శంషంసంహం

ళఙ్క్షం స్వాహా ।

ఇతి దిగ్బన్ధః ।

ఓం పూర్వకపిముఖాయ పఞ్చముఖహనుమతే టంటంటంటంటం

సకలశత్రుసంహరణాయ స్వాహా ।

ఓం దక్షిణముఖాయ పఞ్చముఖహనుమతే కరాలవదనాయ నరసింహాయ

ఓం హ్రాం హ్రీం హ్రూం హ్రైం హ్రౌం హ్రః సకలభూతప్రేతదమనాయ స్వాహా ।

ఓం పశ్చిమముఖాయ గరుడాననాయ పఞ్చముఖహనుమతే మంమంమంమంమం

సకలవిషహరాయ స్వాహా ।

ఓం ఉత్తరముఖాయాదివరాహాయ లంలంలంలంలం నృసింహాయ నీలకణ్ఠమూర్తయే

పఞ్చముఖహనుమతే స్వాహా ।

ఓం ఉర్ధ్వముఖాయ హయగ్రీవాయ రుంరుంరుంరుంరుం రుద్రమూర్తయే

సకలప్రయోజననిర్వాహకాయ స్వాహా ।

ఓం అఞ్జనీసుతాయ వాయుపుత్రాయ మహాబలాయ సీతాశోకనివారణాయ

శ్రీరామచన్ద్రకృపాపాదుకాయ మహావీర్యప్రమథనాయ బ్రహ్మాణ్డనాథాయ

కామదాయ పఞ్చముఖవీరహనుమతే స్వాహా ।

భూతప్రేతపిశాచబ్రహ్మరాక్షసశాకినీడాకిన్యన్తరిక్షగ్రహ-

పరయన్త్రపరతన్త్రోచ్చటనాయ స్వాహా ।

సకలప్రయోజననిర్వాహకాయ పఞ్చముఖవీరహనుమతే

శ్రీరామచన్ద్రవరప్రసాదాయ జంజంజంజంజం స్వాహా ।

ఇదం కవచం పఠిత్వా తు మహాకవచం పఠేన్నరః ।

ఏకవారం జపేత్స్తోత్రం సర్వశత్రునివారణమ్ ॥ ౧౫ ॥

ద్వివారం తు పఠేన్నిత్యం పుత్రపౌత్రప్రవర్ధనమ్ ।

త్రివారం చ పఠేన్నిత్యం సర్వసమ్పత్కరం శుభమ్ ॥ ౧౬ ॥

చతుర్వారం పఠేన్నిత్యం సర్వరోగనివారణమ్ ।

పఞ్చవారం పఠేన్నిత్యం సర్వలోకవశఙ్కరమ్ ॥ ౧౭ ॥

షడ్వారం చ పఠేన్నిత్యం సర్వదేవవశఙ్కరమ్ ।

సప్తవారం పఠేన్నిత్యం సర్వసౌభాగ్యదాయకమ్ ॥ ౧౮ ॥

అష్టవారం పఠేన్నిత్యమిష్టకామార్థసిద్ధిదమ్ ।

నవవారం పఠేన్నిత్యం రాజభోగమవాప్నుయాత్ ॥ ౧౯ ॥

దశవారం పఠేన్నిత్యం త్రైలోక్యజ్ఞానదర్శనమ్ ।

రుద్రావృత్తిం పఠేన్నిత్యం సర్వసిద్ధిర్భవేద్ధ్రువమ్ ॥ ౨౦ ॥

నిర్బలో రోగయుక్తశ్చ మహావ్యాధ్యాదిపీడితః ।

కవచస్మరణేనైవ మహాబలమవాప్నుయాత్ ॥ ౨౧ ॥

॥ ఇతి శ్రీసుదర్శనసంహితాయాం శ్రీరామచన్ద్రసీతాప్రోక్తం

శ్రీపఞ్చముఖహనుమత్కవచం సమ్పూర్ణమ్ ॥

You can download Pancha Mukha Hanumath Kavacham Telugu PDF by clicking on the following download button.

Leave a Comment