श्री नख स्तुति | Nakha Stuti

Dear readers, here we are offering Nakha Stuti in Sanskrit PDF to all of you. Nakha Stuti is one of the best Sanskrit Vedic hymns dedicated to Lord Narasimha who is known as one of the most furious forms of Lord Vishnu. Lord Vishnu is one of the major deities on Hinudism.
If you are stuck in any kind of unwanted situation due to your enemies then you should please the Lord Narsimha to provide you a solution to come out from that particular problem created by your enemies. You can recite Shri Nakha Stuti to seek the blessings of Lord Narasimha.

श्री नख स्तुति | Nakha Stuti Lyrics in Sanskrit

॥ श्री नृसिंहनखस्तुतिः ॥

पान्त्वस्मान् पुरुहूत वैरि बलवन् मातङ्ग माद्यद्घटा ।

कुंभोच्चाद्रिविपाटनाऽधिकपटु प्रत्येक वज्रायिताः ।

श्रीमत्कण्ठीरवास्यप्रततसुनखरा दारिताराऽतिदूर ।

प्रद्ध्वस्त ध्वांत शांत प्रवितत मनसा भाविता भूरिभागैः ॥ १॥

लक्ष्मीकांतसमंततोऽपिकलयन् नैवेशितुः ते समम् ।

पश्याम्युत्तमवस्तु दूरतरतो पास्तं रसो योऽष्टमः ।

यद्रोशोत्कर दक्षनेत्रकुटिलः प्रांतोत्थिताऽग्नि स्फुरत् ।

खद्योतोपमविस्फुलिङ्ग भसिता ब्रह्मेशशक्रोत्कराः ॥ २॥

इति श्रीमदानंदतीर्थ भगवत्पादाचार्य विरचितं

श्री नृसिंहनखस्तुतिः सम्पूर्णम्

॥ भारतीरमणमुख्यप्राणांतर्गत श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥

You can download Nakha Stuti in Sanskrit PDF by clicking the following download button.

Leave a Comment