Shri Kamakshi Stotram

Dear readers, here we are offering Kamakshi Stotram PDF to all of you. Kamakshi Stotram is a very beneficial Vedic hymn that is dedicated to the Goddess Kamakshi. If you are getting into trouble with your enemies and not getting any way to come out from it then you should recite Kamakshi Stotram daily.
Sri Kamakshi is the Mula devata of the Kamakoti Peetha seated in the center of the inner Sanctorum of the shrine in Kanchipuram known as the Gayatri Mantapam. According to Kamakshi Rahasya, this mandapa was built by the celestials with the four walls representing the four Vedas and the twenty-four pillars representing the twenty-four syllables of the sacred formula of Gayatri.

Kamakshi Stotram Lyrics in Sanskrit PDF

कारणपरचिद्रूपा काञ्चीपुरसीम्नि कामपीठगता ।

काचन विहरति करुणा काश्मीरस्तबककोमलाङ्गलता ॥ १॥ मू.प. आ. १

कञ्चन काञ्चीनिलयं करधृतकोदण्डबाणसृणिपाशम् ।

कठिनस्तनभरनम्रं कैवल्यानन्दकन्दमवलम्बे ॥ २॥ मू.प. आ. २

ऐश्वर्यमिन्दुमौलेरैकात्म्यप्रकृति काञ्चिमध्यगतम् ।

ऐन्दवकिशोरशेखरमैदम्पर्यं चकास्ति निगमानाम् ॥ ३॥ मू.प. आ. ७

लीये पुरहरजाये माये तव तरुणपल्लवच्छाये ।

चरणे चन्द्राभरणे काञ्चीशरणे नतार्तिसंहरणे ॥ ४॥ मू.प. आ. ७२

कामपरिपन्थिकामिनि कामेश्वरि कामपीठमध्यगते ।

कामदुघा भव कमले कामकले कामकोटि कामाक्षि ॥ ५॥ मू.प. आ. ४९

समरविजयकोटी साधकानन्दधाटी

मृदुगुणपरिपेटी मुख्यकादम्बवाटी ।  var   मृदुगुणगणपेटी

मुनिनुतपरिपाटी मोहिताजाण्डकोटी

परमशिववधूटी पातु मां कामकोटी ॥ ६॥ मू.प. स्तु. १००

जय जय जगदम्ब शिवे जय जय कामाक्षि जय जयाद्रिसुते ।

जय जय महेशदयिते जय जय चिद्गगनकौमुदीधारे ॥ ७॥ मू.प. आ. १००

You can download Kamakshi Stotram PDF by cicking on the following download button.

Leave a Comment