ഹിരോഷിമ നാഗസാക്കി ഡേ ക്വിസ് | Hiroshima Nagasaki Day Quiz 2021

Hello Guys! today we are going to share Hiroshima Nagasaki Day Quiz 2021 Malayalam PDF / ഹിരോഷിമ നാഗസാക്കി ഡേ ക്വിസ് PDF with you. This quiz is very useful for you to prepare for various competitive exams such as UPSC, PCS, SSC, Railways, IBPS, Clerk, PO etc. We have uploaded Hiroshima Nagasaki Day Quiz PDF in Malayalam especially for our users. American War in Hiroshima Nagasaki, Japan Flights baked campalakkiyitt a prolific 68-year-Cities. August 6, the day of the brutal invasion of humanity, is estimated to have burned about three and a half million people in Hiroshima and Nagasaki. Below we have provided the Hiroshima Nagasaki Day Quiz 2021 Malayalam PDF / ഹിരോഷിമ നാഗസാക്കി ഡേ ക്വിസ് PDF download link.

ഹിരോഷിമ- നാഗസാക്കി ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

ഹിരോഷിമ, നാഗസാക്കി എന്നീ പട്ടണങ്ങൾ ഏത് രാജ്യത്താണ്?
ജപ്പാൻ
രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് അമേരിക്ക ഹിരോഷിമയിൽ അണുബോംബ് ബോംബ് വർഷിച്ചത് എന്നാണ്?
1945 ആഗസ്റ്റ് 6
രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് അമേരിക്ക നാഗസാക്കിയിൽ അണുബോംബ് ബോംബ് വർഷിച്ചത് എന്നാണ്?
1945 ആഗസ്റ്റ് -9
ഹിരോഷിമയിൽ വർഷിച്ച ബോംബിന്റെ പേര് എന്തായിരുന്നു?
ലിറ്റിൽ ബോയ്
നാഗസാക്കിയിൽ വർഷിച്ച ബോംബിന്റെ പേര് എന്തായിരുന്നു?
ഫാറ്റ്മാൻ
ഫാറ്റ്മാൻ എന്ന അണുബോബിന്റെ ഭാരം എത്രയായിരുന്നു?
6.4 കിലോഗ്രാം
ലിറ്റിൽ ബോയിയുടെ ഭാരവും നീളവും എത്രയായിരുന്നു?
മൂന്നു മീറ്റർ നീളവും 4400 കിലോഗ്രാം ഭാരവും
ഹിരോഷിമയിൽ ബോംബ് വർഷിച്ച വിമാനത്തിന്റെ പേര്?
എനോള ഗെ
ഹിരോഷിമയിൽ ബോംബ് വർഷിച്ച വിമാനത്തിന്റെ പൈലറ്റ് ആരായിരുന്നു?
പോൾ ഡബ്ലിയു ടിബറ്റ്
നാഗസാക്കിയിൽ ബോംബ് വർഷിച്ച വിമാനത്തിന്റെ പേര്?
ബോസ്കർ
നാഗസാക്കിയിൽ അണുബോംബ് വർഷിച്ച വിമാനത്തിന്റെ പൈലറ്റ് ആരായിരുന്നു?
മേജർ സ്വീനി
രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് അമേരിക്ക ഹിരോഷിമയിൽ അണുബോംബ് പ്രയോഗിച്ചത് ഏതു സമയത്താണ്?
രാവിലെ 8.15-ന്
ജപ്പാനിൽ അണുബോംബ് വർഷിച്ചത് ഏതു രാജ്യമാണ്?
അമേരിക്ക
അമേരിക്കയുടെ ഏത് തുറമുഖം ആക്രമിച്ചതിന് പകരമായിട്ടാണ് അമേരിക്ക അണുവായുധം പ്രയോഗിച്ചത്?
പേൾഹാർബർ തുറമുഖം
ഹിരോഷിമയിൽ വർഷിച്ച ലിറ്റിൽ ബോയ് എന്ന അണുബോംബ് നിർമാണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച മൂലകം ഏത്?
യുറേനിയം 235
നാഗസാക്കിയിൽ വർഷിച്ച അണുബോംബ് നിർമാണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച സ്ഫോടനാത്മക വസ്തു എന്താണ്?
പ്ലൂട്ടോണിയം 239
ഹിരോഷിമയിൽ അണുബോംബ് വർഷിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച വിമാനം ഏത് വിഭാഗത്തിൽപെട്ടതാണ്?
B-29 (ENOLA GAY)
ഹിരോഷിമയിൽ ആറ്റംബോംബ് പ്രയോഗിച്ച അമേരിക്കയുടെ B- 29 വിമാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം എന്തായിരുന്നു?
AIOI BRIDGE (ഹിരോഷിമ നഗരത്തിലെ)
ഹിരോഷിമയിലെ ബോംബ് വർഷത്തിൽ അതിന്റെ അണുപ്രസരണം ഏറ്റു രക്താർബുദം ബാധിച്ച് മരണപ്പെട്ട പെൺകുട്ടി?
സഡാക്കോ സസക്കി
സഡാക്കോ സസക്കി മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കൂട്ടുകാരിയുടെ ഉപദേശപ്രകാരം എത്ര വെളുത്ത കൊക്കുകളെ ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത്?
645
ആണവനിരായുധീകരണത്തിന്റെ സന്ദേശവുമായി ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെയും ചിന്തകരുടെയും നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായ പ്രസ്ഥാനം?
പഗ് വാഷ് (PUGWASH)
Here you can download the Hiroshima Nagasaki Day Quiz 2021 Malayalam PDF / ഹിരോഷിമ നാഗസാക്കി ഡേ ക്വിസ് PDF by click on the link given below.

Leave a Comment