గురు అష్టోత్తర శతనామావళి | Guru Graha Ashtottara Shatanamavali

Guru Graha Ashtottara Shatanamavali is a very useful collection of the 108 names of Guru Brihaspati which you can chant to praise the Devguru Brihaspati. If you are facing any problem due to week Guru in the Kundali, You should regularly chant this Ashtottara Shatanamavali.
దేవగురు అనేది బృహస్పతి జీ యొక్క 108 పేర్ల సంకలనం, దీని పారాయణం బృహస్పతి గ్రహానికి సంబంధించిన సమస్యలను పరిష్కరిస్తుంది. గురు చందల్ యోగం వలన బాధపడుతున్న ప్రజలు ప్రతిరోజూ గురు అష్టోత్తర శతనామావళిని పూర్తి భక్తితో జపించాలి. మీరు దిగువ ఇచ్చిన లింక్ నుండి శ్రీ గురు అష్టోత్తర శతనామావళి ని పూర్తిగా ఉచితంగా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
 

Guru Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Telugu

గురు బీజ మన్త్ర –
ఓం గ్రాఁ గ్రీం గ్రౌం సః గురవే నమః |
ఓం గుణాకరాయ నమః |
ఓం గోప్త్రే నమః |
ఓం గోచరాయ నమః |
ఓం గోపతిప్రియాయ నమః |
ఓం గుణినే నమః |
ఓం గుణవతాం శ్రేష్థాయ నమః |
ఓం గురూణాం గురవే నమః |
ఓం అవ్యయాయ నమః |
ఓం జేత్రే నమః ॥ 10 ॥
ఓం జయన్తాయ నమః |
ఓం జయదాయ నమః |
ఓం జీవాయ నమః |
ఓం అనన్తాయ నమః |
ఓం జయావహాయ నమః |
ఓం ఆఙ్గిరసాయ నమః |
ఓం అధ్వరాసక్తాయ నమః |
ఓం వివిక్తాయ నమః |
ఓం అధ్వరకృత్పరాయ నమః |
ఓం వాచస్పతయే నమః ॥ 20 ॥
ఓం వశినే నమః |
ఓం వశ్యాయ నమః |
ఓం వరిష్ఠాయ నమః |
ఓం వాగ్విచక్షణాయ నమః |
ఓం చిత్తశుద్ధికరాయ నమః |
ఓం శ్రీమతే నమః |
ఓం చైత్రాయ నమః |
ఓం చిత్రశిఖణ్డిజాయ నమః |
ఓం బృహద్రథాయ నమః |
ఓం బృహద్భానవే నమః ॥ 30 ॥
ఓం బృహస్పతయే నమః |
ఓం అభీష్టదాయ నమః |
ఓం సురాచార్యాయ నమః |
ఓం సురారాధ్యాయ నమః |
ఓం సురకార్యకృతోద్యమాయ నమః |
ఓం గీర్వాణపోషకాయ నమః |
ఓం ధన్యాయ నమః |
ఓం గీష్పతయే నమః |
ఓం గిరీశాయ నమః |
ఓం అనఘాయ నమః ॥ 40 ॥
ఓం ధీవరాయ నమః |
ఓం ధిషణాయ నమః |
ఓం దివ్యభూషణాయ నమః |
ఓం దేవపూజితాయ నమః |
ఓం ధనుర్ధరాయ నమః |
ఓం దైత్యహన్త్రే నమః |
ఓం దయాసారాయ నమః |
ఓం దయాకరాయ నమః |
ఓం దారిద్ర్యనాశనాయ నమః |
ఓం ధన్యాయ నమః ॥ 50 ॥
ఓం దక్షిణాయనసంభవాయ నమః |
ఓం ధనుర్మీనాధిపాయ నమః |
ఓం దేవాయ నమః |
ఓం ధనుర్బాణధరాయ నమః |
ఓం హరయే నమః |
ఓం అఙ్గిరోవర్షసంజతాయ నమః |
ఓం అఙ్గిరఃకులసంభవాయ నమః |
ఓం సిన్ధుదేశాధిపాయ నమః |
ఓం ధీమతే నమః |
ఓం స్వర్ణకాయాయ నమః |
ఓం చతుర్భుజాయ నమః |
ఓం హేమాఙ్గదాయ నమః |
ఓం హేమవపుషే నమః |
ఓం హేమభూషణభూషితాయ నమః |
ఓం పుష్యనాథాయ నమః |
ఓం పుష్యరాగమణిమణ్డలమణ్డితాయ నమః |
ఓం కాశపుష్పసమానాభాయ నమః |
ఓం ఇన్ద్రాద్యమరసంఘపాయ నమః |
ఓం అసమానబలాయ నమః |
ఓం సత్త్వగుణసమ్పద్విభావసవే నమః ॥ 70 ॥
ఓం భూసురాభీష్టదాయ నమః |
ఓం భూరియశసే నమః |
ఓం పుణ్యవివర్ధనాయ నమః |
ఓం ధర్మరూపాయ నమః |
ఓం ధనాధ్యక్షాయ నమః |
ఓం ధనదాయ నమః |
ఓం ధర్మపాలనాయ నమః |
ఓం సర్వవేదార్థతత్త్వజ్ఞాయ నమః |
ఓం సర్వాపద్వినివారకాయ నమః |
ఓం సర్వపాపప్రశమనాయ నమః ॥ 80 ॥
ఓం స్వమతానుగతామరాయ నమః |
ఓం ఋగ్వేదపారగాయ నమః |
ఓం ఋక్షరాశిమార్గప్రచారవతే నమః |
ఓం సదానన్దాయ నమః |
ఓం సత్యసంధాయ నమః |
ఓం సత్యసంకల్పమానసాయ నమః |
ఓం సర్వాగమజ్ఞాయ నమః |
ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః |
ఓం సర్వవేదాన్తవిదే నమః |
ఓం బ్రహ్మపుత్రాయ నమః ॥ 90 ॥
ఓం బ్రాహ్మణేశాయ నమః |
ఓం బ్రహ్మవిద్యావిశారదాయ నమః |
ఓం సమానాధికనిర్ముక్తాయ నమః |
ఓం సర్వలోకవశంవదాయ నమః |
ఓం ససురాసురగన్ధర్వవన్దితాయ నమః |
ఓం సత్యభాషణాయ నమః |
ఓం బృహస్పతయే నమః |
ఓం సురాచార్యాయ నమః |
ఓం దయావతే నమః |
ఓం శుభలక్షణాయ నమః ॥ 100 ॥
ఓం లోకత్రయగురవే నమః |
ఓం శ్రీమతే నమః |
ఓం సర్వగాయ నమః |
ఓం సర్వతో విభవే నమః |
ఓం సర్వేశాయ నమః |
ఓం సర్వదాతుష్టాయ నమః |
ఓం సర్వదాయ నమః |
ఓం సర్వపూజితాయ నమః ॥ 108 ॥
॥ ఇతి గురు అష్టోత్తరశతనామావలిః సమ్పూర్ణమ్ ॥
 
You may also like :

You can download Guru Graha Ashtottara Shatanamavali PDF in Telugu by clicking on the following download button.

Leave a Comment