ഗണേഷ് അഥർവാഷിർഷ | Ganesh Atharvashirsha

ഹലോ സുഹൃത്തുക്കളെ, ശ്രീ ഗണപതി ജിയുടെ ആരാധനയ്ക്കായി ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഗണേഷ് അഥർവാഷിർഷ പിഡിഎഫ് നിങ്ങളുമായി പങ്കിട്ടു. ഈ സ്തോത്രം പാരായണം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും നീക്കംചെയ്യപ്പെടും. ദിനംപ്രതി ഈ സ്തോത്രം ചൊല്ലുന്നതിലൂടെ ശ്രീ ഗണപതി ജി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നു. ദിനംപ്രതി ഗണേഷ് വന്ദന ചൊല്ലുന്നവർ, ദൈവം അവരുടെ സങ്കടങ്ങളെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നീക്കി സന്തോഷകരവും സമൃദ്ധവുമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ പോസ്റ്റിൽ, ഗണേഷ് അഥർവാഷിർഷ പിഡിഎഫ് ഡ download ൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ലിങ്കും ഞങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഗണേഷ് അഥർവാഷിർഷ PDF | Ganesh Atharvashirsha Malayalam PDF

|| ഗണപത്യഥര്വശീര്ഷോപനിഷത് (ശ്രീ ഗണേഷാഥര്വഷീര്ഷമ്) ||
ഓം ഭദ്രം കര്ണേ’ഭിഃ ശൃണുയാമ’ ദേവാഃ | ഭദ്രം പ’ശ്യേമാക്ഷഭിര്യജ’ത്രാഃ | സ്ഥിരൈരങ്ഗൈ’സ്തുഷ്ഠുവാഗ്‍ം സ’സ്തനൂഭിഃ’ | വ്യശേ’മ ദേവഹി’തം യദായുഃ’ | സ്വസ്തി ന ഇന്ദ്രോ’ വൃദ്ധശ്ര’വാഃ | സ്വസ്തി നഃ’ പൂഷാ വിശ്വവേ’ദാഃ | സ്വസ്തി നസ്താര്ക്ഷ്യോ അരി’ഷ്ടനേമിഃ | സ്വസ്തി നോ ബൃഹസ്പതി’ര്ദധാതു ||
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ’ ||
ഓം നമ’സ്തേ ഗണപ’തയേ | ത്വമേവ പ്രത്യക്ഷം തത്ത്വ’മസി | ത്വമേവ കേവലം കര്താ’‌உസി | ത്വമേവ കേവലം ധര്താ’‌உസി | ത്വമേവ കേവലം ഹര്താ’‌உസി | ത്വമേവ സര്വം ഖല്വിദം’ ബ്രഹ്മാസി | ത്വം സാക്ഷാദാത്മാ’‌உസി നിത്യമ് || 1 ||
ഋ’തം വച്മി | സ’ത്യം വച്മി || 2 ||
അവ ത്വം മാമ് | അവ’ വക്താരമ്’ | അവ’ ശ്രോതാരമ്’ | അവ’ ദാതാരമ്’ | അവ’ ധാതാരമ്’ | അവാനൂചാനമ’വ ശിഷ്യമ് | അവ’ പശ്ചാത്താ’ത് | അവ’ പുരസ്താ’ത് | അവോത്തരാത്താ’ത് | അവ’ ദക്ഷിണാത്താ’ത് | അവ’ ചോര്ധ്വാത്താ’ത് | അവാധരാത്താ’ത് | സര്വതോ മാം പാഹി പാഹി’ സമന്താത് || 3 ||
ത്വം വാങ്മയ’സ്ത്വം ചിന്മയഃ | ത്വമാനന്ദമയ’സ്ത്വം ബ്രഹ്മമയഃ | ത്വം സച്ചിദാനന്ദാ‌உദ്വി’തീയോ‌உസി | ത്വം പ്രത്യക്ഷം ബ്രഹ്മാ’സി | ത്വം ജ്ഞാനമയോ വിജ്ഞാന’മയോ‌உസി || 4 ||
സര്വം ജഗദിദം ത്വ’ത്തോ ജായതേ | സര്വം ജഗദിദം ത്വ’ത്തസ്തിഷ്ഠതി | സര്വം ജഗദിദം ത്വയി ലയ’മേഷ്യതി | സര്വം ജഗദിദം ത്വയി’ പ്രത്യേതി | ത്വം ഭൂമിരാപോ‌உനലോ‌உനി’ലോ നഭഃ | ത്വം ചത്വാരി വാ’ക്പദാനി || 5 ||
ത്വം ഗുണത്ര’യാതീതഃ | ത്വമ് അവസ്ഥാത്ര’യാതീതഃ | ത്വം ദേഹത്ര’യാതീതഃ | ത്വം കാലത്ര’യാതീതഃ | ത്വം മൂലാധാരസ്ഥിതോ’‌உസി നിത്യമ് | ത്വം ശക്തിത്ര’യാത്മകഃ | ത്വാം യോഗിനോ ധ്യായ’ന്തി നിത്യമ് | ത്വം ബ്രഹ്മാ ത്വം വിഷ്ണുസ്ത്വം രുദ്രസ്ത്വമിന്ദ്രസ്ത്വമഗ്നിസ്ത്വം വായുസ്ത്വം സൂര്യസ്ത്വം ചന്ദ്രമാസ്ത്വം ബ്രഹ്മ ഭൂര്ഭുവഃ സ്വരോമ് || 6 ||
ഗണാദിം’ പൂര്വ’മുച്ചാര്യ വര്ണാദീം’ സ്തദനന്തരമ് | അനുസ്വാരഃ പ’രതരഃ | അര്ധേ’ന്ദുലസിതമ് | താരേ’ണ ഋദ്ധമ് | എതത്തവ മനു’സ്വരൂപമ് | ഗകാരഃ പൂ’ര്വരൂപമ് | അകാരോ മധ്യ’മരൂപമ് | അനുസ്വാരശ്ചാ’ന്ത്യരൂപമ് | ബിന്ദുരുത്ത’രരൂപമ് | നാദഃ’ സന്ധാനമ് | സഗ്ംഹി’താ സന്ധിഃ | സൈഷാ ഗണേ’ശവിദ്യാ | ഗണ’ക ഋഷിഃ | നിചൃദ്ഗായ’ത്രീച്ഛന്ദഃ | ശ്രീ മഹാഗണപതി’ര്ദേവതാ | ഓം ഗം ഗണപ’തയേ നമഃ || 7 ||
ഏകദന്തായ’ വിദ്മഹേ’ വക്രതുണ്ഡായ’ ധീമഹി |
തന്നോ’ ദന്തിഃ പ്രചോദയാ’ത് || 8 ||
ഏകദന്തം ച’തുര്ഹസ്തം പാശമം’കുശധാരി’ണമ് | രദം’ ച വര’ദം ഹസ്തൈര്ബിഭ്രാണം’ മൂഷകധ്വ’ജമ് | രക്തം’ ലംബോദ’രം ശൂര്പകര്ണകം’ രക്തവാസ’സമ് | രക്ത’ഗന്ധാനു’ലിപ്താങ്ഗം രക്തപു’ഷ്പൈഃ സുപൂജി’തമ് | ഭക്താ’നുകമ്പി’നം ദേവം ജഗത്കാ’രണമച്യു’തമ് | ആവി’ര്ഭൂതം ച’ സൃഷ്ട്യാദൗ പ്രകൃതേ’ഃ പുരുഷാത്പ’രമ് | ഏവം’ ധ്യായതി’ യോ നിത്യം സ യോഗീ’ യോഗിനാം വ’രഃ || 9 ||
നമോ വ്രാതപതയേ നമോ ഗണപതയേ നമഃ പ്രമഥപതയേ നമസ്തേ‌உസ്തു ലമ്ബോദരായൈകദന്തായ വിഘ്നവിനാശിനേ ശിവസുതായ ശ്രീവരദമൂര്തയേ
നമഃ || 10 ||
ഏതദഥര്വശീര്ഷം യോ‌உധീതേ | സ ബ്രഹ്മഭൂയാ’യ കല്പതേ | സ സര്വവിഘ്നൈ’ര്ന ബാധ്യതേ | സ സര്വതഃ സുഖ’മേധതേ | സ പഞ്ചമഹാപാപാ’ത് പ്രമുച്യതേ | സായമ’ധീയാനോ ദിവസകൃതം പാപം’ നാശയതി | പ്രാതര’ധീയാനോ രാത്രികൃതം പാപം’ നാശയതി | സായം പ്രാതഃ പ്ര’യുഞ്ജാനോ പാപോ‌உപാ’പോ ഭവതി | ധര്മാര്ഥകാമമോക്ഷം’ ച വിന്ദതി | ഇദമഥര്വശീര്ഷമശിഷ്യായ’ ന ദേയമ് | യോ യദി മോ’ഹാദ് ദാസ്യതി സ പാപീ’യാന് ഭവതി | സഹസ്രാവര്തനാദ്യം യം കാമ’മധീതേ | തം തമനേ’ന സാധയേത് || 11 ||
അനേന ഗണപതിമ’ഭിഷിഞ്ചതി | സ വാ’ഗ്മീ ഭവതി | ചതുര്ഥ്യാമന’ശ്നന് ജപതി സ വിദ്യാ’വാന് ഭവതി | ഇത്യഥര്വ’ണവാക്യമ് | ബ്രഹ്മാദ്യാചര’ണം വിദ്യാന്ന ബിഭേതി കദാ’ചനേതി || 12 ||
യോ ദൂര്വാങ്കു’രൈര്യജതി സ വൈശ്രവണോപ’മോ ഭവതി | യോ ലാ’ജൈര്യജതി സ യശോ’വാന് ഭവതി | സ മേധാ’വാന് ഭവതി | യോ മോദകസഹസ്രേ’ണ യജതി സ വാഞ്ഛിതഫലമ’വാപ്നോതി | യഃ സാജ്യ സമി’ദ്ഭിര്യജതി സ സര്വം ലഭതേ സ സ’ര്വം ലഭതേ || 13 ||
അഷ്ടൗ ബ്രാഹ്മണാന് സമ്യഗ് ഗ്രാ’ഹയിത്വാ സൂര്യവര്ച’സ്വീ ഭവതി | സൂര്യഗ്രഹേ മ’ഹാനദ്യാം പ്രതിമാസന്നിധൗ വാ ജപ്ത്വാ സിദ്ധമ’ന്ത്രോ ഭവതി | മഹാവിഘ്നാ’ത് പ്രമുച്യതേ | മഹാദോഷാ’ത് പ്രമുച്യതേ | മഹാപാപാ’ത് പ്രമുച്യതേ | മഹാപ്രത്യവായാ’ത് പ്രമുച്യതേ | സ സര്വ’വിദ്ഭവതി സ സര്വ’വിദ്ഭവതി | യ ഏ’വം വേദ | ഇത്യു’പനിഷ’ത് || 14 ||
ഓം ഭദ്രം കര്ണേ’ഭിഃ ശൃണുയാമ’ ദേവാഃ | ഭദ്രം പ’ശ്യേമാക്ഷഭിര്യജ’ത്രാഃ | സ്ഥിരൈരങ്ഗൈ’സ്തുഷ്ഠുവാഗ്‍ം സ’സ്തനൂഭിഃ’ | വ്യശേ’മ ദേവഹി’തം യദായുഃ’ | സ്വസ്തി ന ഇന്ദ്രോ’ വൃദ്ധശ്ര’വാഃ | സ്വസ്തി നഃ’ പൂഷാ വിശ്വവേ’ദാഃ | സ്വസ്തി നസ്താര്ക്ഷ്യോ അരി’ഷ്ടനേമിഃ | സ്വസ്തി നോ ബൃഹസ്പതി’ര്ദധാതു ||
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ’ ||
Here you can download the ഗണേഷ് അഥർവാഷിർഷ PDF | Ganesh Atharvashirsha Malayalam PDF by click on the link given below.

Leave a Comment