গণেশ অথর্বশীর্ষ | Ganesh Atharvashirsha

Hello friends, today we are going to share গণেশ অথর্বশীর্ষ PDF / Ganesh Atharvashirsha Bengali PDF with you for the worship of Shri Ganapati ji. By reciting this stotra, all sorrows are removed. By chanting this stotra daily, Shri Ganapati ji gives us desired results. Those who chant Ganesh Vandana daily, may God remove all their sorrows from their lives and bless them to lead a happy and prosperous life. In this post, we have also given the link to download গণেশ অথর্বশীর্ষ PDF / Ganesh Atharvashirsha Bengali PDF.

গণেশ অথর্বশীর্ষ PDF | Ganesh Atharvashirsha Bengali PDF

॥ শ্রী গণপত্যথর্বশীর্ষ ॥
॥ শান্তি পাঠ ॥
ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ।
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ ॥
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভিঃ ।
ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥
ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ ।
স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ ॥
স্বস্তিনস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ ।
স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ॥
ওঁ তন্মামবতু
তদ্ বক্তারমবতু
অবতু মাম্
অবতু বক্তারম্
ওঁ শাংতিঃ । শাংতিঃ ॥ শাংতিঃ ॥।
॥ উপনিষৎ ॥
হরিঃ ওঁ নমস্তে গণপতয়ে ॥
ৎবমেব প্রত্যক্ষং তত্ত্বমসি ॥ ৎবমেব কেবলং কর্তাঽসি ॥
ৎবমেব কেবলং ধর্তাঽসি ॥ ৎবমেব কেবলং হর্তাঽসি ॥
ৎবমেব সর্বং খল্বিদং ব্রহ্মাসি ॥
ৎবং সাক্ষাদাত্মাঽসি নিত্যম্ ॥ ১ ॥
॥ স্বরূপ তত্ত্ব ॥
ঋতং বচ্মি (বদিষ্যামি) ॥ সত্যং বচ্মি (বদিষ্যামি) ॥ ২ ॥
অব ৎবং মাম্ ॥ অব বক্তারম্ ॥ অব শ্রোতারম্ ॥
অব দাতারম্ ॥ অব ধাতারম্ ॥
অবানূচানমব শিষ্যম্ ॥
অব পশ্চাত্তাৎ ॥ অব পুরস্তাৎ ॥
অবোত্তরাত্তাৎ ॥ অব দক্ষিণাত্তাৎ ॥
অব চোর্ধ্বাত্তাৎ ॥ অবাধরাত্তাৎ ॥
সর্বতো মাং পাহি পাহি সমংতাৎ ॥ ৩ ॥
ৎবং বাঙ্ময়স্ত্বং চিন্ময়ঃ ॥
ৎবমানংদময়স্ত্বং ব্রহ্মময়ঃ ॥
ৎবং সচ্চিদানংদাদ্বিতীয়োঽসি ॥
ৎবং প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি ॥
ৎবং জ্ঞানময়ো বিজ্ঞানময়োঽসি ॥ ৪ ॥
সর্বং জগদিদং ৎবত্তো জায়তে ॥
সর্বং জগদিদং ৎবত্তস্তিষ্ঠতি ॥
সর্বং জগদিদং ৎবয়ি লয়মেষ্যতি ॥
সর্বং জগদিদং ৎবয়ি প্রত্যেতি ॥
ৎবং ভূমিরাপোঽনলোঽনিলো নভঃ ॥
ৎবং চৎবারি বাক্পদানি ॥ ৫ ॥
ৎবং গুণত্রয়াতীতঃ ৎবমবস্থাত্রয়াতীতঃ ॥
ৎবং দেহত্রয়াতীতঃ ॥ ৎবং কালত্রয়াতীতঃ ॥
ৎবং মূলাধারস্থিতোঽসি নিত্যম্ ॥
ৎবং শক্তিত্রয়াত্মকঃ ॥
ৎবাং যোগিনো ধ্যায়ংতি নিত্যম্ ॥
ৎবং ব্রহ্মা ৎবং বিষ্ণুস্ত্বং রুদ্রস্ত্বং
ইন্দ্রস্ত্বং অগ্নিস্ত্বং বায়ুস্ত্বং সূর্যস্ত্বং চংদ্রমাস্ত্বং
ব্রহ্মভূর্ভুবঃস্বরোম্ ॥ ৬ ॥
॥ গণেশ মংত্র ॥
গণাদিং পূর্বমুচ্চার্য বর্ণাদিং তদনংতরম্ ॥
অনুস্বারঃ পরতরঃ ॥ অর্ধেন্দুলসিতম্ ॥ তারেণ ঋদ্ধম্ ॥
এতত্তব মনুস্বরূপম্ ॥ গকারঃ পূর্বরূপম্ ॥
অকারো মধ্যমরূপম্ ॥ অনুস্বারশ্চান্ত্যরূপম্ ॥
বিন্দুরুত্তররূপম্ ॥ নাদঃ সংধানম্ ॥
সংহিতাসংধিঃ ॥ সৈষা গণেশবিদ্যা ॥
গণকঋষিঃ ॥ নিচৃদ্গায়ত্রীচ্ছংদঃ ॥
গণপতির্দেবতা ॥ ওঁ গং গণপতয়ে নমঃ ॥ ৭ ॥
॥ গণেশ গায়ত্রী ॥
একদংতায় বিদ্মহে । বক্রতুণ্ডায় ধীমহি ॥
তন্নো দংতিঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ৮ ॥
॥ গণেশ রূপ ॥
একদংতং চতুর্হস্তং পাশমংকুশধারিণম্ ॥
রদং চ বরদং হস্তৈর্বিভ্রাণং মূষকধ্বজম্ ॥
রক্তং লংবোদরং শূর্পকর্ণকং রক্তবাসসম্ ॥
রক্তগংধানুলিপ্তাংগং রক্তপুষ্পৈঃ সুপূজিতম্ ॥
ভক্তানুকংপিনং দেবং জগৎকারণমচ্যুতম্ ॥
আবির্ভূতং চ সৃষ্ট্যাদৌ প্রকৃতেঃ পুরুষাৎপরম্ ॥
এবং ধ্যায়তি যো নিত্যং স যোগী যোগিনাং বরঃ ॥ ৯ ॥
॥ অষ্ট নাম গণপতি ॥
নমো ব্রাতপতয়ে । নমো গণপতয়ে । নমঃ প্রমথপতয়ে ।
নমস্তেঽস্তু লংবোদরায়ৈকদংতায় ।
বিঘ্ননাশিনে শিবসুতায় । শ্রীবরদমূর্তয়ে নমো নমঃ ॥ ১০ ॥
॥ ফলশ্রুতি ॥
এতদথর্বশীর্ষং যোঽধীতে ॥ স ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥
স সর্বতঃ সুখমেধতে ॥ স সর্ব বিঘ্নৈর্নবাধ্যতে ॥
স পংচমহাপাপাৎপ্রমুচ্যতে ॥
সায়মধীয়ানো দিবসকৃতং পাপং নাশয়তি ॥
প্রাতরধীয়ানো রাত্রিকৃতং পাপং নাশয়তি ॥
সায়ংপ্রাতঃ প্রয়ুংজানো অপাপো ভবতি ॥
সর্বত্রাধীয়ানোঽপবিঘ্নো ভবতি ॥
ধর্মার্থকামমোক্ষং চ বিংদতি ॥
ইদমথর্বশীর্ষমশিষ্যায় ন দেয়ম্ ॥
যো যদি মোহাদ্দাস্যতি স পাপীয়ান্ ভবতি
সহস্রাবর্তনাৎ যং যং কামমধীতে
তং তমনেন সাধয়েৎ ॥ ১১ ॥
অনেন গণপতিমভিষিংচতি স বাগ্মী ভবতি ॥
চতুর্থ্যামনশ্নন্ জপতি স বিদ্যাবান্ ভবতি ।
স যশোবান্ ভবতি ॥
ইত্যথর্বণবাক্যম্ ॥ ব্রহ্মাদ্যাবরণং বিদ্যাৎ
ন বিভেতি কদাচনেতি ॥ ১২ ॥
যো দূর্বাংকুরৈর্যজতি স বৈশ্রবণোপমো ভবতি ॥
যো লাজৈর্যজতি স যশোবান্ ভবতি ॥
স মেধাবান্ ভবতি ॥
যো মোদকসহস্রেণ যজতি
স বাঞ্ছিতফলমবাপ্নোতি ॥
যঃ সাজ্যসমিদ্ভির্যজতি
স সর্বং লভতে স সর্বং লভতে ॥ ১৩ ॥
অষ্টৌ ব্রাহ্মণান্ সম্যগ্গ্রাহয়িৎবা
সূর্যবর্চস্বী ভবতি ॥
সূর্যগ্রহে মহানদ্যাং প্রতিমাসংনিধৌ
বা জপ্ত্বা সিদ্ধমংত্রো ভবতি ॥
মহাবিঘ্নাৎপ্রমুচ্যতে ॥ মহাদোষাৎপ্রমুচ্যতে ॥
মহাপাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥
স সর্ববিদ্ভবতি স সর্ববিদ্ভবতি ॥
য এবং বেদ ইত্যুপনিষৎ ॥ ১৪ ॥
॥ শান্তি মংত্র ॥
ওঁ সহনাববতু ॥ সহনৌভুনক্তু ॥
সহ বীর্যং করবাবহৈ ॥
তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ ॥
ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ।
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ ॥
স্থিরৈরংগৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভিঃ ।
ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥
ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ ।
স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ ॥
স্বস্তিনস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ ।
স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ॥
ওঁ শাংতিঃ । শাংতিঃ ॥ শাংতিঃ ॥।
॥ ইতি শ্রীগণপত্যথর্বশীর্ষং সমাপ্তম্ ॥
Here you can download the গণেশ অথর্বশীর্ষ PDF / Ganesh Atharvashirsha Bengali PDF by click on the link given below.

Leave a Comment