శ్రీ దామోదర అష్టకం | Damodara Ashtothram

Dear readers, here we are offering Damodara Ashtothram in Telugu PDF to all of you. It is a beautiful hymn dedicated to Lord Damodara. Lord Damodara is one of the holy names of Lord Krishna. There are eight Shlokas in Damodara Ashtothram that are mainly written in Sanskrit but later translate into many other languages including Telugu.
Damodara Ashtothram is one of the most efficient ways to seek the blessings of Lord Krishna. Lord Krishna is one of the most worshippers deities in the world. There is a huge population worldwide who worshipped Lod Krishna with full devotion.
Damodara Ashtothram Lyrics in Telugu PDF

నమామీశ్వరం  సచ్చిదానందరూపం

లసత్కండలం గోకులే భ్రాజమానం

యశోదాభియోలుఖలాద్ధావమానం

పరామృష్టం అత్యంతతో దృత్యగోప్యా ||1||

రుదంతం ముహుర్నేత్రయుగ్మం మృజంతం

కరాంభోజ యుగ్మేన సాతంకనేత్రం

ముహుఃశ్వాస కంప త్రిరేఖాంకకంఠ

స్థితంనౌమి దామోదరం భక్తిబదాం ||2||

ఇతీ దృక్ స్వలీలాభిరానన్దకుండే

స్వఘొషం నిమజ్జంతమాఖ్యాపయంతం

తదీయేసిజ్ఞేషు భక్తైర్జితత్వం

పున:ప్రేమతస్తం శతావృత్తి వందే ||3||

వరందేవ! మోక్షం న మోక్షావధిం వా

న చాన్యం వృనేహం వరేశాదపీహ

ఇదంతే వపుర్నాధ గోపాల బాలం

సదా మే మనస్యావిరాస్తాం కిమన్యైః ||4||

ఇదంతే ముఖాంభోజమత్యంతనీలై

ర్వృతం కుతంలై:స్నిగ్ధరక్తైశ్చ గోప్యా

ముహుశ్చుంబితం బింబరక్తాధరం మే

మనస్యావిటాస్తామలం లక్షలాబై: ||5||

నమోదేవ దమోదరానంత విష్ణో

ప్రసీద ప్రభో దుఃఖ జాలాబ్దిమగ్నం

కృపదృష్టి వృష్ట్యాతి దీనం బతాను

గృహేణేశ మామజ్ఞమేధ్యక్షీదృశ్యః ||6||

కుభేరాత్మజౌ బద్ధమూర్హ్త్యైవ యద్వత్

త్వయామోచితౌ భక్తిభాజౌకృతౌ చ |

తధా ప్రేమభక్తిం స్వకాం మే ప్రయచ్చ

న మోక్షే గ్రహో మేస్తి దమోదరేహ ||7||

నమస్తేస్తు దామ్నే స్పురద్దీప్తిధామ్నే

త్వదీయోదరాయాధ విశ్వస్య ధామ్నే

నమో రాధికాయై త్వదీయప్రియాయ

నమోనంత లీలాయ దేవాయ తుభ్యం ||8||

ఇతి శ్రీ దామోదరాఅష్టకం సంపూర్ణం

You may also like :

You can download Damodara Ashtothram in Telugu PDF by clicking on the following download button.

Leave a Comment