అంగారక అష్టోత్తర శతనామావళి | Angaraka Ashtottara Shatanamavali

Angaraka Ashtottara Shatanamavali is a beautiful hymn dedicated to Lord Angaraka also know as Mangala Dev. This PDF consists of the 108 names of Lord Angaraka (Mangala). If you chant these names daily during your Puja at home, you will get the ultimate blessing of Lord Mangala. Lord Mangala or Angarka is the son of Pruthvi Devi. Therefore, if you chant these names with full dedication especially on Tuesday, You will enjoy the luxury of land & property.
అంగారక అష్టోత్తర శతనామావళి మంగళ దేవత అని కూడా పిలువబడే అంగారక దేవునికి అంకితమైన అందమైన శ్లోకం. ఈ పిడిఎఫ్‌లో అంగారక (మంగళ) యొక్క 108 పేర్లు ఉంటాయి. మీరు ఇంట్లో మీ పూజ సమయంలో ప్రతిరోజూ ఈ పేర్లు జపిస్తే, మీకు మంగళ భగవానుని ఆశీర్వాదం లభిస్తుంది. లార్డ్ మంగళ లేదా అంగార్క పృథ్వీ దేవి కుమారుడు. అందువల్ల, మీరు ఈ పేర్లను పూర్తి అంకితభావంతో ప్రత్యేకంగా మంగళవారం జపిస్తే, మీరు విలాసవంతమైన భూమి & ఆస్తిని పొందుతారు.
 

Angaraka Ashtottara Shatanamavali lyrics in Telugu

 
ఓం మహీసుతాయ నమః |
ఓం మహాభాగాయ నమః |
ఓం మంగళాయ నమః |
ఓం మంగళప్రదాయ నమః |
ఓం మహావీరాయ నమః |
ఓం మహాశూరాయ నమః |
ఓం మహాబలపరాక్రమాయ నమః |
ఓం మహారౌద్రాయ నమః |
ఓం మహాభద్రాయ నమః | ౯
ఓం మాననీయాయ నమః |
ఓం దయాకరాయ నమః |
ఓం మానదాయ నమః |
ఓం అమర్షణాయ నమః |
ఓం క్రూరాయ నమః |
ఓం తాపపాపవివర్జితాయ నమః |
ఓం సుప్రతీపాయ నమః |
ఓం సుతామ్రాక్షాయ నమః |
ఓం సుబ్రహ్మణ్యాయ నమః | ౧౮
ఓం సుఖప్రదాయ నమః |
ఓం వక్రస్తంభాదిగమనాయ నమః |
ఓం వరేణ్యాయ నమః |
ఓం వరదాయ నమః |
ఓం సుఖినే నమః |
ఓం వీరభద్రాయ నమః |
ఓం విరూపాక్షాయ నమః |
ఓం విదూరస్థాయ నమః |
ఓం విభావసవే నమః | ౨౭
ఓం నక్షత్రచక్రసంచారిణే నమః |
ఓం క్షత్రపాయ నమః |
ఓం క్షాత్రవర్జితాయ నమః |
ఓం క్షయవృద్ధివినిర్ముక్తాయ నమః |
ఓం క్షమాయుక్తాయ నమః |
ఓం విచక్షణాయ నమః |
ఓం అక్షీణఫలదాయ నమః |
ఓం చక్షుర్గోచరాయ నమః |
ఓం శుభలక్షణాయ నమః | ౩౬
ఓం వీతరాగాయ నమః |
ఓం వీతభయాయ నమః |
ఓం విజ్వరాయ నమః |
ఓం విశ్వకారణాయ నమః |
ఓం నక్షత్రరాశిసంచారాయ నమః |
ఓం నానాభయనికృంతనాయ నమః |
ఓం కమనీయాయ నమః |
ఓం దయాసారాయ నమః |
ఓం కనత్కనకభూషణాయ నమః | ౪౫
ఓం భయఘ్నాయ నమః |
ఓం భవ్యఫలదాయ నమః |
ఓం భక్తాభయవరప్రదాయ నమః |
ఓం శత్రుహంత్రే నమః |
ఓం శమోపేతాయ నమః |
ఓం శరణాగతపోషకాయ నమః |
ఓం సాహసినే నమః |
ఓం సద్గుణాయ నమః
ఓం అధ్యక్షాయ నమః | ౫౪
ఓం సాధవే నమః |
ఓం సమరదుర్జయాయ నమః |
ఓం దుష్టదూరాయ నమః |
ఓం శిష్టపూజ్యాయ నమః |
ఓం సర్వకష్టనివారకాయ నమః |
ఓం దుశ్చేష్టవారకాయ నమః |
ఓం దుఃఖభంజనాయ నమః |
ఓం దుర్ధరాయ నమః |
ఓం హరయే నమః | ౬౩
ఓం దుఃస్వప్నహంత్రే నమః |
ఓం దుర్ధర్షాయ నమః |
ఓం దుష్టగర్వవిమోచకాయ నమః |
ఓం భరద్వాజకులోద్భూతాయ నమః |
ఓం భూసుతాయ నమః |
ఓం భవ్యభూషణాయ నమః |
ఓం రక్తాంబరాయ నమః |
ఓం రక్తవపుషే నమః |
ఓం భక్తపాలనతత్పరాయ నమః | ౭౨
ఓం చతుర్భుజాయ నమః |
ఓం గదాధారిణే నమః |
ఓం మేషవాహాయ నమః |
ఓం మితాశనాయ నమః |
ఓం శక్తిశూలధరాయ నమః |
ఓం శక్తాయ నమః |
ఓం శస్త్రవిద్యావిశారదాయ నమః |
ఓం తార్కికాయ నమః |
ఓం తామసాధారాయ నమః | ౮౧
ఓం తపస్వినే నమః |
ఓం తామ్రలోచనాయ నమః |
ఓం తప్తకాంచనసంకాశాయ నమః |
ఓం రక్తకింజల్కసన్నిభాయ నమః |
ఓం గోత్రాధిదేవాయ నమః |
ఓం గోమధ్యచరాయ నమః |
ఓం గుణవిభూషణాయ నమః |
ఓం అసృజే నమః |
ఓం అంగారకాయ నమః | ౯౦
ఓం అవంతీదేశాధీశాయ నమః |
ఓం జనార్దనాయ నమః |
ఓం సూర్యయామ్యప్రదేశస్థాయ నమః |
ఓం యౌవనాయ నమః |
ఓం యామ్యదిఙ్ముఖాయ నమః |
ఓం త్రికోణమండలగతాయ నమః |
ఓం త్రిదశాధిపసన్నుతాయ నమః |
ఓం శుచయే నమః |
ఓం శుచికరాయ నమః | ౯౯
ఓం శూరాయ నమః |
ఓం శుచివశ్యాయ నమః |
ఓం శుభావహాయ నమః |
ఓం మేషవృశ్చికరాశీశాయ నమః |
ఓం మేధావినే నమః |
ఓం మితభాషణాయ నమః |
ఓం సుఖప్రదాయ నమః |
ఓం సురూపాక్షాయ నమః |
ఓం సర్వాభీష్టఫలప్రదాయ నమః | ౧౦౮
 
You can download the Angaraka Ashtottara Shatanamavali in Telugu PDF by clicking on the following download buttton.

Leave a Comment